How Cushman & Wakefield conquered Vietnam’s real estate hurdles by combining cautious optimism with a steadfast dedication to ESG principles. 

For Vietnam’s real estate sector, 2023 was among the most challenging years in recent memory. A combination of factors slowed project development and customer sales to a crawl, forcing the industry to take a hard look at itself. 

Cushman & Wakefield, the real estate services company, was no exception.

 “We already had a clear business plan at the start of the year and expectations for business performance,” said Trang Bui, the firm’s Vietnam head. “But given the situation, we tried to have a backup plan for different scenarios, covering what would be feasible for us while being creative in providing for our client base.” 

This led to an overall approach of “cautious optimism” while remaining ready to embrace any potential positive developments during a challenging year. According to Trang, this did not distract from Cushman & Wakefield’s detailed approach to ESG company-wide. 

“We are walking the walk, and that means clear criteria or action every year on how we pursue ESG,” she said. “On the Environmental side, we have a solid action plan, along with detailed analytical measures on how you follow through as a firm.” 

Under the Social category, Trang and her team pursue six topics, namely human rights, non-dis – crimination, employee wellbeing, employee attraction and retention, diversity and equal opportunities, and occupational health and safety. 

Finally, under Governance, Trang outlined priorities including business ethics and integration. 

“In terms of business ethics, every employee has to do compliance training, and adhere to these guidelines every step of the way in their work process,” she said. 

“The goal, Trang explained, is to make sure employees do the right thing when no one is watching. This aligns with the most important lesson she has learned in her two decades in real estate: “Act, and do the right thing.” 

Over the years, Trang has seen many examples of people and companies doing the same thing the same way over and over again. 

“Just because everyone is doing something, doesn’t mean it is the right thing,” she added. “The common thread of success at the personal level and the organizational level is doing the right thing.” 


Thích ứng có chủ đích: Cam kết ESG của Cushman & Wakefield tại Việt Nam 

Cách mà Cushman & Wakefield đã vượt qua các thách thức của ngành bất động sản tại Việt Nam nhờ việc kết hợp một tầm nhìn lạc quan và sự cam kết quyết liệt đối với các nguyên tắc phát triển bền vững ESG.  

Năm 2023 được xem là một trong những năm khó khăn nhất đối với thị trường bất động sản Việt Nam trong năm trở lại đây. Thị trường đối mặt với nhiều thách thức khác nhau khiến tốc độ tăng trưởng của ngành chậm lại, đồng thời tác động đến doanh thu bán hàng của nhiều dự án bất động sản. Điều này buộc các bên tham gia vào thị trường xem xét lại chiến lược phát triển và tiến hành tái cấu trúc. 

Cushman & Wakefield, công ty cung cấp dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới, cũng không là ngoại lệ. 

“Kể từ đầu năm, chúng tôi đã bắt tay xây dựng một kế hoạch kinh doanh cụ thể với nhiều kỳ vọng về việc tăng trưởng” Trang Bùi, Tổng Giám đốc của công ty tại Việt Nam, cho biết. “Nhưng với tình hình hiện tại, chúng tôi thực hiện thêm nhiều kế hoạch dự phòng cho nhiều tình huống phát sinh khác nữa, hình dung rõ những gì chúng tôi có thể thực hiện được, đồng thời luôn sáng tạo trong khâu cung cấp dịch vụ cho khách hàng.” 

Điều này cho thấy cách tiếp cận tổng thể “lạc quan một cách cẩn trọng” của Cushman & Wakefield trong khi vẫn sẵn lòng chào đón bất kỳ sự phát triển tích cực nào có thể xảy đến trong một năm đầy thách thức. Theo bà Trang, tầm nhìn này cũng không khiến Cushman & Wakefields sao lãng khỏi cách tiếp cận chi tiết của công ty đối với quyết sách về ESG. 

“Chúng tôi đang làm đúng những gì mình đã đặt ra: thực hiện những tiêu chí hoặc hành động cụ thể hằng năm để hoàn thành các cam kết ESG,” bà Trang chia sẻ. “Đối với khía cạnh Môi trường (Environment), chúng tôi có một kế hoạch hành động chặt chẽ cùng các phương pháp phân tích chi tiết về cách thực hiện cam kết với tư cách là một tổ chức.” 

Về khía cạnh Xã hội (Social), Trang và đội ngũ của bà cam kết 6 chủ đề, gồm: nhân quyền, chống phân biệt đối xử, phúc lợi cho nhân viên, thu hút và giữ chân nhân viên, tôn trọng sự đa dạng và cơ hội bình đẳng, và an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Cuối cùng, ở khía cạnh Quản trị (Governance), bà Trang nêu rõ các ưu tiên bao gồm đạo đức kinh doanh và tích hợp. 

“Riêng trong tiêu chí về đạo đức kinh doanh, mỗi nhân viên phải tham gia đào tạo tuân thủ, và chấp hành những quy định này trong quá trình làm việc,” bà Trang nói. 

“Mục tiêu là để đảm bảo nhân viên hành động đúng đắn trong mọi hoàn cảnh. Điều này cũng phù hợp với bài học quan trọng nhất mà bà đã học được trong hai thập kỷ làm việc trong lĩnh vực bất động sản: “Hãy hành động, và làm điều đúng đắn.” 

Trải qua nhiều năm trong nghề, bà Trang đã thấy nhiều trường hợp mà các cá nhân hay công ty cứ đi theo một lối mòn từ năm này qua năm khác. 

“Không phải chỉ vì mọi người đang làm một điều gì đó thì có nghĩa là nó đúng. Mà điều làm nên thành công của một cá nhân hay một tổ chức nằm ở việc họ chọn làm điều đúng đắn,” bà Trang cho biết. 

Never miss an update about our events and articles
Tim Burrill
Membership Manager & Executive Assistant
If you would like to learn more about our events and membership, or have other questions, don’t hesitate to reach out to me.